Søgefelt


EU-Borgmesteraftalen

2007 opstartede EU Kommissionen et initiativ om Borgmesteraftalen, som et redskab for europæiske byer, der ønskede at gå foran på klimaområdet. Det initiativ tiltrådte Frederikshavn Kommune i 2011 som den første kommune i Region Nordjylland.

Borgmesterpagten (Convenant of Mayors) er et frivilligt EU-initiativ, hvor ambitiøse kommuner i EU forpligtiger sig til en større reduktion af CO2-udledningen end de 20 pct. som EU i forvejen har forpligtiget sig til i 2020. 

Helt konkret har Frederikshavn Kommune forpligtiget sig til følgende: 

  • At opnå højere mål end de af EU fastsatte klimamålsætninger for 2020 om at reducere CO2-emissionerne i overens¬stemmelse med aftalens retningslinjer for CO2uktion med mindst 20 pct.
     
  • At forelægge en handlingsplan for fremme af bæredygtig energi med henblik på evaluering, overvågning og kontrol senest et år efter ovennævnte indtrædelsesdato
     
  • At arrangere energidage i samarbejde med EU Kommissionen samt andre berørte parter, som skal give borgerne mu¬lighed for at drage direkte nytte af de muligheder og fordele, som mere intelligent energianvendelse tilbyder. Samt regelmæssigt at informere de lokale medier om forløbet af handlingsplanen
     
  • At deltage i og bidrage til den årlige EU-Borgmesterkonference

Målsætningen om at reducere CO2 i hele kommunen med mere end 20 pct. inden udgangen af 2020 blev vedtaget i Frederikshavn kommunes Økonomiudvalg i november 2012. 

Se EU-Borgmesteraftalens action plan her

En opgørelse af EU-Borgmesterpagtens actionplan viser, at Frederikshavn Kommune ved implementering af de kortsigtede handlingsplaner (se actionplanen) kan reducere kommunens samlede CO2-emission med hele 53 pct. i år 2020, sammenlignet med kommunens CO2-emission i 2007.
Faktisk indikerer opgørelsen, at andelen af vedvarende energiproduktion i kommunen vil være på 70 pct. af kommunens samlede energiforbrug i 2020, såfremt handlingsplanerne realiseres. Desuden vil kommunen som virksomhed fortsætte med at reducere kommunens CO2-udledning med min. 3 pct., jævnfør kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening om CO2uktion.

Såvel de kortsigtede som de langsigtede handlingsplaner i EU-Borgmesterpagtens action plan 2020 for Frederikshavn Kommune er gengivet i masterplan.