Søgefelt


Om Interreg. Princip-projekt

 
Baggrund
Kommuner og regioner verden over, blandt andet Kattegat- Skagerrak-regionen, står over for store udfordringer for at nedbringe CO2-udledningen. Projektet forsøger at komme med et bud på reduktion af CO2-udledningen via klimasmarte energiløsninger. Det er en god idé at kommuner og regioner arbejder på tværs af ofte temmelig indgroede administrative afgrænsninger. Det er baggrunden for Projektet Princip.

Princip står for Proactiv and Integrated Climate change In resourcePlanning og har som formål at kortlægge hvad gevinsten vil være ved at arbejde med energieffektiviseringer i form af reduceret forbrug. Projektet skal levere forslag til visioner, kortlægge specifikke barrierer samt udarbejde konkrete klima- og energiplaner for kommuner og regioner.

I projektperioden, der begyndte januar 2010 og løber indtil udgangen af 2012, skal Princip samle gode erfaringer fra kommuner og regioner i kattegat/skagerrak-området til udarbejdelse af et inspirations- og aktivitetskatalog.

I projektet indgår svenske, norske og danske partnere, der i større eller mindre grad er involveret i projektets realisering. AAU, Ålborg Kommune, Morsø Erhvervsråd og Energibyen Frederikshavn er de danske projektpartnere. Projektet har et samlet budget på 10 mio. kr. Energibyens andel er 830.000 kr. med 60% egenfinansiering via medgåede medarbejders mandetimer.

Aktiviteter
Projektet indeholder en række aktiviteter, herunder afholdelse af konferencer, seminarer og woekshops som afholdes skiftevis i Danmark og Sverige. Aktiviteterne afrapporteres til projektlederen (Ålborg Kommune) hver halve år. 

Status
Generelt set skrider projektet frem planmæssigt. I periode 2 er hovedaktivitetet 1 (status og potentialer for klimasmart energiforsyning) blevet afsluttet som planlagt. Hovedaktivitet 2 (Klimasmart energisystem-vision og praktik) og 3 (barrierer og inspiration til handling) er påbegyndt og hovedaktivitet 5 (Projektledelse og kommunikation) kører planmæssigt. Kommunikationsplanen er klar og bliver anvendt løbende.

Der blev afholdt en temadag den 15. december 2010 i Aalborg med deltagelse af ca. 50 personer (der var tilmeldt 68 personer – de sidste 20 meldte afbud på dagen, fik ikke skrevet under på sedlen eller smuttede undervejs) og med præsentation og deltagelse fra Göteborg Stad og IVL. Tema: Bæredygtigt byggeri. Der blev inviteret bredt til temadagen i både Danmark og Sverige. 

Næste seminar afholdes i Göteborg den 3. marts, efterfulgt af et partnermøde den 4. marts. Ligeledes vil der blive afholdt et seminar i Frederikshavn den 26. maj 2011. Midtvejskonferencen afholdes den 26. og 27. oktober 2011 i Ålborg.

Læs mere om Princip på projektets hjemmeside her.