Handlingsplan for Vedvarende Energi 2030

Grafisk illustration

1. Forord

2. Definitioner og forudsætninger

3. Sammenfatning

4. Baggrund for udarbejdelse af Strategiplan for vedvarende energi

5. Status, over Frederikshavn Kommunes energiforbrug og emission

6. Kommunens eksisterende aftale om reduktion af CO2 Emission

7. Frederikshavn Kommunes strategiske energiplan

8. Indsatsområder

9. Forventede resultater i 2030

10. Konklusion

Frederikshavn Kommune har udarbejdet Strategiplan for Vedvarende Energi 2030. Strategiplanen følger kommunens Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen, udarbejdet i december 2012. Strategiplanen er udarbejdet med henblik på at implementere Frederikshavn Kommunes energipolitik for hele Frederikshavn Kommune som geografisk grænse og sigter mod 100% vedvarende energiforsyning og optimal energianvendelse frem til år 2030.

Strategiplanen er således en videreudvikling af visionerne for Energibyen Frederikshavn, hvor et afgrænset geografisk område i den tidligere Frederikshavn Kommune skulle omlægges til 100% vedvarende energi i år 2015.

Den nærværende Strategiplan gælder til gengæld for hele Frederikshavn Kommune. Målsætningerne i denne Strategiplan kan derfor betragtes som en videreudvikling af forretningsplanen for Energibyen Frederikshavn og erstatter denne. Af vigtigste begrundelser for at overgå fra Energiby til Energikommune kan nævnes:

 • Energiby-projektet med sit oprindelige indhold omfattede byerne, Frederikshavn, Strandby og Elling. Planen var, at erfaringerne fra Energibyen Frederikshavn senere skulle implementeres i resten af kommunen. Det afgrænsede geografiske område i Energibyen Frederikshavn gør, at borgerne og virksomhederne i resten af kommunen har svært ved at identificere sig med projektet og mærke ejerskab.  Frederikshavn Kommune er i dag en ny kommune bestående af tre tidligere kommuner, Skagen, Sæby og Frederikshavn. I efteråret 2013 blev det besluttet, at idet den nye kommune er initiativtager og ejer af Energibyen, bør projektets aktiver være til gavn for samtlige borgere og virksomheder i kommunen. Det vil derfor være mest naturligt, at projektets geografiske grænse udvides til at omfatte hele kommunen.

 

 • Praktiske erfaringer i forbindelse med indfrielse af Energibyen Frederikshavns vision om 100% omlægning til vedvarende energi indikerer, at projektets vision kan opskaleres således, at den kan omfatte hele kommunen. Der til kommer, at energibyens geografiske grænse, indeholder ikke vedvarende energiressourcer nok til at Energibyen Frederikshavn kan overgå til 100% vedvarende energi i 2015. En betydelig del af Energibyens aktiviteter vedrørende vedvarende energi, såsom vindmølleplanlægning, planlægning for biomasse-baseret energiproduktion, vedvarende transportplanlægning og energieffektivisering af boliger sker allerede uden for Energibyens geografiske område, derfor er det mest hensigtsmæssigt at udarbejde en plan, som tager hånd om vedvarende energiindsatser i hele kommunen. Desuden vil der være en betydelig stor planmæssig rationale i, at udarbejde en sammenhængende vedvarende energiplan for en hel kommune, sammenlignet med planlægning for et afgrænset område.

Med andre ord har Frederikshavn Kommune, gennem Energibyens demonstrationsprojekter, netværk og samarbejde skabt et solidt grundlag for, at projektet nu kan udvides til at omfatte kommunens samlede geografiske område.

 • Udover visionen om 100% vedvarende energiforsyning i kommunen i 2030 skal planen medvirke til, at der skabes udvikling, vækst og øget beskæftigelse inden for vækstsporet ”Energi” i Frederikshavn Kommune. Erhvervs- og energiforsyningsvirksomheder i kommunen er det bærende element og har en væsentlig rolle i relation til vækstsporet energi. Disse virksomheder er spredt rundt i kommunen fra Skagen i nord til Voerså i syd. Med kommunegrænsen som indsatsområde, får Energibyen mulighed for at inddrage alle borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner i kommunen i en udviklingsproces, hvor der genereres dynamik og skabes synergi således, at alle aktører går i samspil for at indfri visionerne bag vækstsporet energi til gavn for vækst og øget beskæftigelse i lokalområdet.

Strategiplanens vision for 100% vedvarende energiforsyning og optimal energianvendelse i Frederikshavn Kommune som geografisk afgrænsning frem til år 2030 indebærer, at Frederikshavn Kommune målrettet vil arbejde for at:

 • Øge ressourcegrundlaget ved yderligere at fremme og udvikle lokale, vedvarende energiressourcer
 • Fortsat fremme af effektiv udnyttelse af energiressourcerne bl.a. ved at understøtte energibesparelser i bygninger
 • Understøtte energiforsyningsvirksom­hedernes indsats for overgang til vedvarende energiproduktion
 • Fremme anvendelsen af vedvarende brændstoffer i transportsektoren, herunder kollektiv transport
 • Fastholde fokus på vækstsporet energi, som en lovende vækst- og udviklingsstrategi for alle borgere og erhvervsvirksomheder i Frederikshavn Kommune
 • Understøtte innovation, udvikling­ og demonstrationsprojekter med henblik på at fremme bæredygtig erhvervsudvikling

Frederikshavn Kommune ønsker at samarbejde med erhvervsvirksomheder, herunder energiforsyningsvirksomheder og kollektive trafikselskaber, borger, universiteter og erhvervsuddannelsesinstitutioner, offentlige og private institutioner, foreninger, andre kommuner og øvrige regionale aktører. Det sker med henblik på implementering af strategiplanen, da dette baner vejen for, at kommunens borgere og virksomheder kan tage vækstsporet energi til sig som deres nye levevej.

Frederikshavn Kommune vil lade sig inspirere og ønsker at drage nytte af de erfaringer og muligheder, som findes i verdenen uden for kommunegrænsen.

Med venlig hilsen

Birgit Stenbak Hansen

Borgmester

September 2014

Vedvarende energi

Ved vedvarende energi, anvendt i denne plan, forstås energiformer, der ikke har begrænsede ressourcer, men dog er begrænsede i deres øjeblikkelige forekomst.

Omtale af vedvarende energiressourcer i denne plan omfatter energiressourcerne sol, vind, vandkraft, fast biomasse, affald af ikke-fossil oprindelse, flydende biobrændstoffer, biogas, omgivelsesvarme, geotermi og solvarme.

Bæredygtig energiforsyning

Ved bæredygtig energiforsyning forstås langtidsholdbarhed, minimal belastning af miljøet, minimal belastning af lokalmiljøet og også, at løsningen er samfunds- og brugerøkonomisk fordelagtig.

Energiforbrug uden for kommunens indflydelse

Tog, sø- og flytransport

Kommunens andel af fossilt energibrug til flytransport, togtransport og skibsfart er opgjort til 144,48 GWh/år. Opgørelsen baserer sig på landsgennemsnit for fossilt brændselsforbrug til tog, sø- og flytransport og fordeles efter indbyggertal, også til kommuner uden havne og lufthavne. (Energistatistik 2010). Emission af CO2 som følge af togdrift og flytransport figurerer derfor fortsat i kommunens samlede CO2-opgørelse.

Det må erkendes, at omlægning af kommunens andel af fossilt energiforbrug til togdrift og flytransport ligger uden for kommunens indflydelse. Det er derfor urealistisk at udarbejde handlingsplaner for disse anvendelsesområder.

Elimport

Begrebet omfatter import af elektricitet, som ikke er produceret i kommunens geo­grafiske grænse, men importeres udenfor kommunegrænsen via det nationale el-ledningsnet. Andelen af elimport i Frederikshavn Kommune er opgjort som summen af elproduktion i kommunen minus samtligt elforbrug i kommunen plus distributionstab. Omlægning af kommunens elimport til vedvarende energi ligger uden for kommunens indflydelse.

Andelen af vedvarende energi i elimport

Andelen af vedvarende energi af elimport i denne plan er opgjort til 33,1% af den samlede elproduktion, hvilket er et landsgennemsnit for vedvarende elproduktion i Danmark i 2010.

I 2013 er andelen af vedvarende energi til elproduktion steget til 41,8%, kilde Energinet.dk, august 2014.

Den nærværende strategiplan er et forsøg på at skabe et pålideligt udgangspunkt for Frederikshavn Kommunes indsats for overgangen til vedvarende energi. Planens primære hensigt er, at komme med et bud på, hvordan kommunens overgang til vedvarende energi kan organiseres og tilrettelægges på en hensigtsmæssig og systematisk måde. Planen er derfor at betragte som en skabelon for kommunens fortsatte arbejde med strategisk energiplanlægning og videreudvikling af denne.

Strategiplanen bestræber sig på at synliggøre Frederikshavn Kommunes bidrag til nationens vision om, at Danmark skal være et samfund fri for fossile brændsler i 2050, uden forbrug af kul, olie eller naturgas. Desuden skal strategiplanen bidrage til at sætte struktur på kommunens vækstspor ”Energi”.

Ved udarbejdelse af Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 er der taget højde for at inddrage de samfundsøkonomiske parametre i de enkelte handlingsplaner således, at FREDERIKSHAVN KOMMUNE kan indfri Strategiplanens vision på en økonomisk bæredygtig måde. Strategiplanen vil således markere Frederikshavn Kommune som en foregangskommune for bæredygtig energi og understøtter en tidssvarende samfundsudvikling.

Frederikshavn Kommunes Strategiplan for vedvarende Energi 2030 er samtidig et dynamisk idékatalog med de anbefalinger og tiltag, som vi kender i 2014. Det er derfor vigtigt at forholde sig til de parametre, som fortløbende påvirker forudsætningerne i de enkelte indsatsområder i denne plan.

Det er af afgørende betydning for planens anvendelighed, at eventuelle ændringer af parametrene i denne plan løbende konsekvensvurderes i forhold til den samlede strategiplan og integreres i denne. Planens anvendelse er derfor direkte afhængig af, at ”helheden og balancen” i planen bevares. Ligeledes er det vigtigt, at kommunen som organisation påtager sig ansvaret for vedligeholdelse og udvikling af planen. Endvidere anbefales det årligt at udarbejde status på planens fremdrift. Se afsnit 8.

I overensstemmelse med Energistyrelsens retningslinjer for Strategisk Energiplanlægning er Frederikshavn Kommunes samlede energiforbrug i 2010 kortlagt til 2.593,63 GWh. Kommunens samlede CO2-udledning i 2010 er ligeledes kortlagt til 547.000 tons/år, svarende til 8,8 ton CO2 pr. indbygger.

En opsummering af de vedvarende energihandlingsplaner viser, at det er realistisk for Frederikshavn Kommune i 2030 at producere 1.838,93 GWh vedvarende energi, svarende til 102,7% af kommunens samlede fossile energiforbrug i 2010, når effekten af gennemførte besparelser og andelen af fossilt energiforbrug uden for kommunens indflydelse (fossilt energiforbrug til togdrift og fly) er fratrukket.

Undersøgelsen viser ligeledes, at kommunens CO2-udledning kan reduceres med 97%, sammenlignet med kommunens CO2-udledning i 2010.

Desuden indikerer undersøgelsen, at strategiplanens effekt på vækstsporet energi, når det kommer til vækst hos erhvervsvirksomheder, kompetenceudvikling og øget beskæftigelse i lokalsamfundet, ser lovende ud, men kvantificering af beskæftigelsespotentialer ved det enkelte tiltag har det vist sig at være vanskelig. Dette skyldes manglende pålidelig data og tvetydighed i de opgørelser, der er adgang til i dag. Se skema 1 og 2. 

Yderligere viser undersøgelsen, at med de gennemførlige handlingsplaner vi kender i 2014, skal hele 54,8% af den fornødne vedvarende energi komme fra vindmøller. Den store andel vindmølleenergi kan gøre strategiplanen sårbar.

Det er vigtigt at sikre balance og samspil mellem de omtalte vedvarende energiressourcer, da det er en forudsætning for, at kommunens vision om overgang til 100% vedvarende energi kan realiseres.

For at etablere et afbalanceret energisystem og for at opretholde energiforsyningssikkerheden fremadrettet, er det vigtigt, at der fortløbende arbejdes på at integrere fornødne energi-oplagringsteknologier ind i det samlede energisystem.

Ligeledes er det vigtigt at sikre, at produktionen af vedvarende energi til en hver tid sker på markedsvilkår og på en konkurrencedygtig måde.

Bahram Dehghan

September 2014

Fakta

Status 2030

Vedvarende produktion svarende til 102% i forhold til energiforbrug i 2010.

 • Samlede anlægsinvestering svarende til 7,5 mia. kr.
 • CO2-reduktion svarende til 97% i forhold til 2010.
 • 55% vedvarende energi skal komme fra vind.
 • Omlægning af vejtransport til vedvarende energier er en udfordring.

 

Regeringen forhandlede en energiaftale på plads i marts 2012. Energiaftalen indgik mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti og dækker perioden 2012-2020. Ved vedtagelsen af Energiaftalen satte Klima-, Energi- og Bygningsministeriet nye mål for den danske energipolitik 2012-2020 for fremme af Danmarks grønne omstilling og for at understøtte fælles EU-målsætninger.

Overordnet indeholder energiaftalen målsætninger for energibesparelser, udbygning af vindkraft og andre vedvarende teknologier, fremme af kraftvarme, fjernvarme og biomasse, smart energiinfrastruktur, integration af el og biomasse i transportsektoren samt øget forskning, udvikling og demonstrationsprojekter. Energiaftalen indeholder også forslag til finansiering af aftalens energipolitiske initiativer.

I februar 2011 lancerede Klima-, Energi- og Bygningsministeriet ”Energistrategi 2050, fra kul, olie og gas til grøn energi”. Med ”Energistrategi 2050” ønsker regeringen at indfri løftet i regeringens arbejdsprogram ”Danmark 2020” om i indeværende valgperiode at fremlægge et mål for, hvornår Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler, samt en strategi for, hvordan målet kan nås. Efterfølgende er et uddrag af hovedbudskaberne i regeringens Energistrategi 2050.

Uafhængighed af fossile brændsler

 • Danmark fastholder høj forsyningssikkerhed
 • Danmark yder sit til at bremse global opvarmning
 • Danmark fastholder høj forsyningssikkerhed

Målsætninger i regeringens arbejdsprogram

 • Danmark skal være et grønt bæredygtigt samfund
 • Danmark skal være blandt de tre lande i verden, der løfter sin vedvarende energiandel mest frem mod 2020
 • Danmark skal i 2020 være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD

Danske målsætninger som følge af EU’s klima- og energipakke

 • Andelen af vedvarende energi skal øges til 30% af det endelige energiforbrug i 2020 som led i et samlet EU-mål om 20% vedvarende energi 2020
 • Andelen af vedvarende energi i transportsektoren skal være 10% i 2020
 • Udledningerne i de ikke kvoteregulerede sektorer skal gradvist reduceres i 2013-2020 og med 20% i 2020 i forholdt til 2005 som led i et samlet EU-mål om at reducere udledningerne med 20% i 2020 i forhold til 1990

Målsætninger i Energiaftalen for perioden 2008-2011

 • I 2020 skal bruttoenergiforbruget være 4% mindre end i 2008

Danske målsætninger for

 • EU’s klima- og energipolitik
 • Regeringen samarbejder for, at EU påtager sig at reducere den samlede udledning af drivhusgas med 30% i 2020 i forhold til 1990-niveauet

I 1973 var 95% af Danmarks energiforbrug dækket af importeret olie

I 1985 var el og varme fortsat produceret på kul og naturgas. Man begyndte at se på energieffektivitet og det var det år hvor olie og gas blev taget i brug fra Nordsøen.

I 2011 blev der sat yderligere fokus på effektiv energianvendelse og andelen af vedvarende energi blev større. Der var ikke et 2030 mål.

I 2050 vil Danmark være uafhængig af fossile brændsler.

Derudover lancerede Erhvervs- og Vækstministeriet sin ”Vækstplan for Energi og Klima i oktober 2013.

Vækstplanen skal bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse og bedre eksportmuligheder for danske virksomheder inden for energiteknologi og løsninger.  Vækstplanen indeholder 30 initiativer, som fordeler sig over 5 indsatsområder:

 1. Grøn omstilling af energisystemet – et mere fleksibelt og sammenhængende energisystem.
 2. Eksportfremme – ud på de globale markeder.
 3. Bygninger – en energieffektiv og bæredygtig bygningsmasse.
 4. Forskning, udvikling, markedsmodning og uddannelse – Danmark som grønt test- og demonstrationsland.
 5. Ressourceudnyttelse – effektiv indvinding af de fossile energiressourcer i Nordsøen.

Af Erhvervs- og Vækstministeriets ovenstående indsatsområde 1 til 4 fremgår­ det, at intentionerne i regeringens vækstplan stemmer fuldstændig overens med kommunens intentioner for Energibyen.

Ved udarbejdelse af Strategiplan for Vedvarende Energi er der lagt vægt på, at udspecificere handlingsplaner og indsatsområder, som tager udgangspunkt i regeringens spor og initiativer, som kan iværksættes her og nu. Begrundelsen for denne prioritering er, at energiplanlægning for de øvrige indsatsområder kræver en overordnet national planlægning og regulering, hvor det er staten, som udstikker retningslinjer, definerer mål og faciliterer midler. Strategiplanen skal revideres årligt.   

Formålet med kommunal strategisk planlægning

Formålet med kommunal strategisk energiplanlægning er at fremme en omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi. Den Strategiske Energiplan giver Frederikshavn Kommune mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem på en måde, så potentialet for gennemførelse af energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi udnyttes på den samfundsmæssige mest energieffektive måde.

Den nærværende Strategiplan for overgang til vedvarende energi kan sidestilles med en strategisk energiplan for overgang til vedvarende energi, som er bearbejdet som en hvidbog med en række anvisninger og virkemidler, som kommunen agter at gøre brug af for på en samfundsøkonomisk måde at opnå kommunens bæredygtige energimål.

Overordnet indeholder Strategiplanen tre hovedelementer:

 1. Omstilling fra olie og naturgas (fossile brændsler) til vedvarende og bæredygtig energi til el- og varme­produktion samt til dækning af transportsektoren.
 2. Mere effektiv udnyttelse af energien.
 3. Energibesparelser.

I praksis er der tale om komplekse dispositioner, der kan indeholde både besparelser, effektiviseringer, omlægninger, udvikling af nye teknologier og energiressourcer og bedre udnyttelse af vedvarende og bæredygtig energi i kommunens samlede energisystem.

Vedvarende energiplanlægning og CO2-neutral samfundsudvikling

Når Frederikshavn Kommune fastsætter sit mål for overgang til vedvarende energi samt reduktion af CO2-udledning ved gennemførelse af energibesparelser, må den skelne mellem det, som kommunen har direkte indflydelse på og den udvikling, som er udefrakommende.

Illustrationen på side 11 indikerer, at enkelte indsatsområder under planlægning og rea­li­sering påvirkes af flere faktorer. Da det ikke er muligt at forudse den fremtidige udvikling af disse faktorer, er det ikke muligt at udstikke bestemte strategier og retningslinjer for at indfri de langsigtede bæredygtige energimål.

Til gengæld kan der defineres en strategisk tilgang til energiplanlægning, som er tilstrækkelig fleksibel således, at Frederikshavn Kommune kan skabe rammerne for at træffe de mest optimale beslutninger for at indfri sit mål om at skabe vækst i en vedvarende energikommune.

Frederikshavn Kommune vil, ved kontinuerlig opdatering af denne Strategiplan, sikre et optimalt og afbalanceret samspil mellem energibehovet og energiforsyningen i kommunen. I Strategiplanen inddrages alle former for energi til el-, varme- og transport i Frederikshavn Kommune. Her er varmeplanlægningen, sammen med den kommunale Affaldsplan, hvor der tages stilling til varmeforsyningens fremtid, en væsentlig energiforsyningsstrategi for kommunen. Den kommunale varmeplanlægningsmyndighed er den centrale nøgleaktør og funktionens rolle er afgørende for, hvorvidt kommunen kan indfri sit mål om at blive en vedvarende energikommune.

Frederikshavn Kommunens Strategiplan for Vedvarende Energi er en helhedsorienteret bæredygtig handlingsplan, som agter at samle, koordinere og forene kommunens indsats på energiområdet og på vækstsporet energi, under hensyntagen til andre kommunale, regionale, nationale og europæiske planer og strategier.

På nationalt plan har Danmark konkrete klimamål op til 2020 som led i EU’s 2020- målsætning. Det er regeringens vision, at Danmark skal være fossilfrit i 2050, det vil sige, frigøres fra afhængigheden af de fossile brændsler i form af kul, olie og naturgas. I Frederikshavn Kommunes Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 er målet: Omlægning af kommunens forbrug af el, varme og transport til vedvarende energi, svarende til mindst 100 % i 2030, sammenlignet med forbruget i 2010.

Kommunens målsætning om reduktion af CO2-udledning er ligeledes sammenlignet med kommunens CO2-udledning i reference året 2010.

Kommunens samlede energiforbrug og CO2-emission

Som klimakommune er det vigtigt for Frederikshavn Kommune at have et overblik over energiforbruget i kommunen og de udviklingsveje, der tegner sig i fremtiden, så kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder kan handle strategisk optimalt i forhold til kommunens klimamål. Tabellen til højre viser Frederikshavn Kommunes samlede energiforbrug.

Med en samlet CO2-emission i 2010 på 547.000 tons og et indbyggertal på 62.007 i det samme år, kan Frederikshavn Kommunes nøgletal for CO2-emission beregnes til 8,8 tons pr. indbygger.

Klimakommuneaftalen

Som den første kommune i Danmark underskrev Frederikshavn Kommune som virksomhed i 2007 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om 3% reduktion af kommunens egne CO2 pr. år. Reduktion af CO2 opnås gennem kommunale initiativer, der er opstillet i en Klimakommunehandlingsplan. Med Klimakommuneaftalen forpligtes Frederikshavn Kommune til at reducere CO2-udledningen i kommunens egne virksomheder med 3% om året. I 2007, som er referenceår, var kommunens udledning i alt på 14.042 tons CO2, hvor dette er reduceret til en udledning på 11.409 tons CO2 i 2012.

Dette betyder, at siden Frederikshavn Kommune indgik Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening, er kommunens CO2 - udledning, som virksomhed, reduceret med 2.633 tons, svarende til i alt 18,7%.

EU-Borgmesteraftalen

Som den første kommune i Region Nordjylland tiltrådte Frederikshavn Kommune i 2011 EU’s Borgmesteraftale. Borgmesterpagten (Convenant of Mayors) er et frivilligt EU-initiativ, som handler om, at kommuner i EU ønsker at gå længere end de 20%, som EU har forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen med i 2020. Som medunderskriver af Borgmesterpagten i april 2012 er Frederikshavn Kommune forpligtet til at reducere CO2 i kommunen som geografisk område med mere end 20% i 2020. Se Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen. Der bliver årligt foretaget opfølgning på de enkelte handlingsplaner, første gang i november 2013.

I november 2012 vedtog Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg EU-Borgmesterpagtens målsætning om at reducere CO2-udledningen med mere end 20% i kommunen som geografisk område inden udgangen af 2020.

En opgørelse af EU-Borgmesterpagtens Handlingsplan viser, at Frederikshavn Kommune ved implementering af de kortsigtede handlingsplaner, som er konkretiseret i Handlingsplanen, kan reducere kommunens samlede CO2-emission med hele 53% i år 2020, sammenlignet med kommunens CO2-emission i 2007. Den samme opgørelse indikere ligeledes, at andelen af vedvarende energiproduktion i kommunen vil være på 70% af kommunens samlede energiforbrug i 2020, under forudsætning af, at handlingsplanerne for produktion af vedvarende energi, som er konkretiseret i Handlingsplanen realiseres. Desuden vil kommunen som virksomhed fortsætte med at reducere kommunens CO2-udledning med min 3%, jævnfør kommunens aftale med Danmarks Naturfredningsforening om CO2-reduktion.
Så vel de kortsigtede som de langsigtede handlingsplaner i EU-Borgmesterpagtens Handlingsplan 2020 for Frederikshavn Kommune er gengivet i denne Strategiplan.

Frederikshavn Kommune har til hensigt at udarbejde en langsigtet klimaplan, hvori kommunens samlede strategier for energi og klima i kommunen indgår. Kommunens intention er, at udarbejde særskilte strategiplaner for øvrige planområder, såsom Klimatilpasningsplan, affaldsplan, varmeplan, vandplan, med flere således, at førnævnte planer tilsammen udgør kommunens klimaplan.

Det bemærkes, at kommunens øvrige planer, herunder kommunens vandplan, udarbejdes som selvstændige planer, men tilsammen vil disse præsentere kommunens overordnede klimaplan.

I 2013 lancerede Miljøministeriet en national ressourceplan. Ministeriets hensigt er, at den nationale ressourceplan skal sammen med ny kommunal affaldsplan være med til at opfylde Danmarks forpligtelser efter affaldsdirektivet, hvorfor planen vil sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne.

Strategiplan for Vedvarende Energi 2030 skal afspejle kommunens klima- og energipolitik og samtidigt påpege realistiske og praktiserbare handlinger, der skal til for at indfri kommunens vision om omlægning til vedvarende energi og skabe vækst inden for kommunens vækstspor Energi frem til år 2030. De i planen omtalte handlinger skal derfor ses som en fortløbende proces, idet påvirkninger udefra kan ændre indsatsområdernes berettigelse med hensyn til aktualitet, økonomi, politiske beslutninger mm. Der er tale om langsigtede energistrategier på en række basale områder, som har betydelig politisk interesse og bevågenhed, såvel lokalt som nationalt, og derfor kræver implementering af de enkelte indsatsområder en politisk behandling i de respektive udvalg i kommunen, før handlingsplanerne implementeres eller føres ud i livet.

For at opnå en holistisk vedvarende energiplanlægning af det samlede energisystem i kommunen, er det nødvendigt at inddrage de kommunale planlægningsinstanser, som arbejder med planlægning indenfor følgende områder:

Indsatsområder

 • Bæredygtig byudvikling i kommunen
 • Bæredygtigt byggeri og energirenovering
 • Bæredygtig transportplanlægning
 • Driftsoptimering af bygningers energiforbrug i by og land
 • Bæredygtig energiplanlægning for vedvarende energiforsyning
 • Bæredygtig varmeplanlægning
 • Vindmølleplanlægning
 • Affaldsplanlægning
 • Biomasse planlægning
 • Landområder og deres potentiale for produktion og forbrug af vedvarende energi
 • Kommunalpolitisk mål for borgerinddragelse og kommunikation for fremme af bæredygtig udvikling og vækst
 • Frederikshavn Kommunes bæredygtige indkøbspolitik

Frederikshavn Kommune bør inkludere ovenstående indsatsområder og øvrige initiativer, som er beskrevet
i denne Strategiplan i al relevant kommuneplanlægning.

Organisering

For at sikre, at der sker en løbende opfølgning på initiativer, som er omtalt i det efterfølgende kapitel 8, ”indsatsområde ”indsatsområder”, bør Frederikshavn Kommune etablere et tværgående kommunalt samarbejde og en projektorganisation, som også samarbejder med eksterne partnere og sektorer såsom forsyningsvirksomheder, energiproducenter, erhvervsvirksomheder, almene boligforeninger med flere.

Samarbejdet bør ske mellem enkelte kommunale medarbejdere eller grupper med hvert sit ansvarsområde, beskæftiget i forskellige centre. I det kommunale system bør følgende delorganisationer være involveret i fortløbende opdatering af den nærværende Strategiplan:

 • Miljø- og energiplanlægning, Center for Teknik og Miljø
 • Vindmølleplanlægning, Center for Teknik og Miljø
 • Kommunale ejendomme, Ejendomscenteret
 • Trafikplanlægning, Center for Teknik og Miljø
 • Biogasplanlægning, Center for Teknik og Miljø
 • Indkøbskontoret, Økonomicenteret
 • Affaldsselskabet Vendsyssel Øst, AVØ
 • By- og landplanlægning/udvikling, Center for Teknik og Miljø
 • Udvikling og Erhverv
 • Data/Analyse – opsamling, sammenfatning og opfølgning på udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for kommunen som geografisk grænse samt overordnet koordinering, Energibyen

Følgende eksterne samarbejdspartner har allerede været involveret i udarbejdelse af specifikke handlingsplaner, som er indarbejdet i den nærværende energiplan.

Nedenstående eksterne partnere skal fortsat indgå i den overordnede projektorganisation således, at både offentlige og private aktører involveres aktivt i at vedligeholde og udvikle kommunens strategiplan i fællesskab.

 • Samtlige varme- og kraftvarmeværker i Frederikshavn Kommune
 • El- og fjernvarmeforsyningsvirksomheder samt den offentlige vejbelysning
 •  De kollektive trafikselskaber
 • Almene boligorganisationer
 • Organisationer, til fremme af erhvervsudvikling indenfor og udenfor kommunegrænsen
 • Erhvervsvirksomheder, bygherrer, lodsejere og investorer
 • Landbrugsorganisationer
 • Kommunens borgere

Ovenstående grupper arbejder sammen med henblik på at fastsætte nærmere tidsplaner for de konkrete tiltag og udpege relevante ressource-personer og samarbejdspartnere mv. For at opnå de bedst mulige resultater af projektgruppernes arbejde er en fælles vision og målsætning for fremtidens energi i kommunen helt essentiel. Det er ligeledes vigtigt for kommunens borgere og erhvervsliv at sikre fælles forståelse, opbakning til og deltagelse i kommunens arbejde med omlægning til vedvarende energi. Det er målet, at den strategiske energiplanlægning skal skabe en fælles forståelse for bæredygtig samfundsudvikling således, at alle involverede partnere viser interesse og kan påtage sig en rolle for at indfri kommunens intonation om at skabe vækst på sporet Energi, mens kommunen overgår til 100% vedvarende energiforsyning.

Det er derfor af afgørende betydning, at den nærværende Strategiplan for Vedvarende Energi definere rammerne for kommunens indsatsområder som et samlet energisystem, men også at rammerne fastsættes på en sådan måde, så de enkelte handlingsplaner og indsatsområder kan lade sig gennemføre på samfundsmæssigt mest energieffektive og økonomiske måde.

Den konkrete implementering af den strategiske energiplanlægning skal finde sted gennem realisering af de handlingsplaner, som er omtalt i skema 1, og for hvilke der er fastsat konkrete CO2-reduktionsmål og tiltag til indfrielse af målene.

Evaluering og revision

Da Strategiplanen er udarbejdet for en periode fra 2014 og frem til 2030, skal planen evalueres hvert år ved årets afslutning i december måned. Dette bl.a. af hensyn til valg af prioritet i forbindelse med realisering af indsatsområderne, hastig udvikling i vedvarende energiteknologi og regulering af lovgivning på energiområdet.

Evalueringsprocessen indebærer udarbejdelse af nye tillæg, som beskriver evt. nødvendige ændringer i de enkelte indsatsområder, begrundelserne for ændringerne samt hvilke korrigerende handlinger, der skal foretages for at sikre, at kommunens indsats på vedvarende energi som et vækstspor kan opretholdes og afspejles i denne Strategiplan løbende.

 

Frederikshavn Kommunes Strategiplan for Vedvarende Energi indeholder følgende tre hovedelementer:

 1. Omstilling fra olie og naturgas (fossile brændsler) til vedvarende og bæredygtig energi til el- og varmeproduktion samt til
  dækning af transportsektoren.
 2. Mere effektiv udnyttelse af energien.
 3. Energibesparelser.


Med denne Strategiplan for Vedvarende Energi sætter Frederikshavn Kommune fokus på følgende 11 indsatsområder, der skal medføre mere vedvarende energi, mindre energiforbrug og mindre CO2-udledning.

En mulig gennemførelse af de i dette afsnit angivne indsatsområder skal være med til at understøtte lokal kompetenceudvikling og forstærke indsatsen på vækstsporet energi i kommunen på en samfundsøkonomisk, brugerøkonomisk og selskabsøkonomisk måde.

Det bemærkes, at indsatsplanerne på transportområdet kun omfatter de segmenter i transportsektoren, hvor kommunen reelt kan have indflydelse på. Omlægning af fly, tog og skibsfartens fossile energiforbrug til vedvarende energi indgår derfor ikke i denne strategiplan.

 1. Integration af vedvarende energi i al kommunal klima- og energiplanlægning, herunder byplanlægning, kommuneplaner, lokalplaner i byer og landdistrikter.
 2. Reduktion af energiforbrug i kommunale ejendomme, reduktion af transportens miljøbelastning samt indførelse af bæredygtig indkøbspolitik i kommunen som virksomhed.
 3. Reduktion af energiforbrug i private husstande i byer og landdistrikter.
 4. Reduktion af energiforbrug samt produktion af vedvarende energi i almene boligforeninger.
 5. Øget anvendelse af vedvarende energi i eksisterende energiinfrastruktur og fortrængning af fossile brændsler hos kollektive energiforsyninger.
 6. Øget produktion af vedvarende energi ved etablering af nyt vedvarende energi­anlæg.
 7. Etablering af infrastruktur for fremme af bæredygtig transport i kommune og i region.
 8. Etablering af infrastruktur for bæredygtig transport, baseret på vedvarende energi.
 9. Forbedring af infrastruktur for bæredygtig transport, herunder fremme af cyklisme og mere bæredygtig transportadfærd.
 10. Fremme af demonstrationsprojekter for vedvarende energianlæg, herunder smart grid, bølgeenergi og intelligent belysning.
 11. Fremme fjernvarme i byområder.

 

Af denne plans afsnit 5 fremgår det, at det samlede energiforbrug i kommunen som geografisk grænse er i 2010 opgjort til 2.593,63 GWh, heraf 473,059 GWh baseret på vedvarende energi, svarende til 18,3% af det samlede energiforbrug. Andelen af energiforbrug, baseret på fossile brændsler kan hermed beregnes til 2.120,57 GWh/år.1)

1)Energiproduktion, baseret på forbrænding af affald betragtes som vedvarende energiproduktion. Dertil kommer, at 33,1% af kommunens el-import på 218,6 GWh/år stammer fra vedvarende energiproduktion, baseret på strøm fra vindmøller.
I 2013 er andelen af vedvarende energi til elproduktion i Danmark steget fra 33,1% til 41,8% (kilde Energinet.dk, august 2014).

Med det nye fordelingsnøgletal for 2013 fra Energinet.dk, kan andelen af vedvarende energi til elimport i Frederikshavn Kommune beregnes til 91,37 GWh pr. år. Opførte VE-producerende anlæg i kommunen i perioden 2010-2013 er opgjort til 34,703 GWh (se skema 2). Den samlede vedvarende energiproduktion i kommunen kan derfor beregnes til 526,89 GWh i 2013, svarende til 20,3% af det samlede energiforbrug i kommunen.

På side 20, skema 2, er der udarbejdet en opgørelse over gennemførte energitiltag i perioden 2010-2013, der viser, at der i denne periode er gennemført energitiltag med følgende resultater:

1. Energibesparelser, svarende til 42,723 GWh.
2. Vedvarende energiproduktion, svarende til 34,703 GWh.
3. CO2-besparelser, svarende til 16.731 tons.


Status over energi og emission i
Frederikshavn Kommune pr. juni 2014
Med baggrund i ovenstående, kan kom­munens samlede energiforbrug, CO2-emission og vedvarende energiproduktion i juni 2014 beregnes til:

Kommunens samlede energiforbrug: : (2.593,63-42,723)GWh/år = 2.551 GWh/år.
Kommunens samlede CO2-emission: (547.000-16.730) tons/år = 530.270 tons/år.
Vedvarende energiproduktion i kommunen: (492,19+34,703) = 526,89 GWh/år.
Fossilt energibrug i kommunen:
(2.551-526,89)= 2.024,11 GWh/år

Af kortlægningsmaterialet fremgår det desuden, at kommunens andel af fossilt energibrug til flytransport, togtransport og skibsfart er opgjort til 144,48 GWh/år. Det bemærkes at opgørelsen baserer sig på landsgennemsnit for fossilt brændselsforbrug til tog, sø- og flytransport og fordeles efter indbyggertal, også til kommuner uden havne og lufthavne. (Energistatistik 2010). Emission af CO2 som følge af togdrift og flytransport figurerer derfor fortsat i kommunens samlede CO2-opgørelse.

Afsnit 10.6. Handlingsplan 2, omhandler en mulig opførelse af biofuel raffinaderi omtalt. I den foreløbige projektskitse arbejdes der med et anlæg, som kan producere 50.000-150.000 tons bæredygtigt brændsel årligt til skibsfart, svarende til en bæredygtig brændselsproduktion på 520-1560 GWh/år. Ifølge Energistatistik 2010, er andelen af fossilt brændselsforbrug til Frederikshavn Kommune opgjort til 20,33 GWh/år.

Opførelse af et bio-raffinaderi i Frederikshavn åbner mulighed for årlig produktion af 50.000-150.000 tons bæredygtigt brænd­sel, svarende til en vedvarende energimængde på 520- 1.560 GWh/år. I følge projektplanen skal den producerede biofuel erstatte skibsfartens forbrug af fossile brændsler. Det er begrundelsen for, at fremtidige produktion af biofuel til skibsfart ikke figurerer i denne plans vedvarende energiregnskab, selv om produktionen af biofuel kommer til at foregår i kommunen.

Det må erkendes, at omlægning af kommunens andel af fossilt energiforbrug til togdrift og flytransport ligger uden for kommunens indflydelse og ses derfor at være urealistisk at udarbejde handlingsplaner for. Udtages kommunens andel af fossilt energiforbrug til togdrift (10,19 GWh/år) og flytransport (114,16) vil kommunens samlede fossile energiforbrug, for hvilket der kan udarbejdes praktiserbare handlingsplaner udgøre:

2.024,11 – (10,19 + 114,16) GWh/år = 1.996,22 GWh/år.

Status over energi og emission i
Frederikshavn Kommune 2030
I afsnit 3, skema 1, er der udarbejdet en opgørelse over de fremtidige handlingsplaner, sådan som de kendes i dag, for perioden 2014-2030. Skema 1 viser følgende fremtidige potentieller:

• Energi besparelser, svarende til 206.231 MWh
• Vedvarende energiproduktion, svarende til 1.838.932 MWh
• CO2-besparelser, svarende til 530.058 tons

Den fossile energimængde, som de planlagte energispareindsatser i denne plan præsenterer, skal ikke omlægges til vedvarende energi, derfor vil kommunens samlede fossile energiforbrug, som skal omlægges til vedvarende energi udgøre:

1.996,22 – 206,23 GWh/år =
1.790 GWh/år.

Under henvisning til redegørelserne i afsnit 12, og med udgangspunkt i affekten af de handlingsplaner, som er omtalt i denne plan på nuværende tidspunkt kan følgende konkluderes:

 • Det er vigtigt at sikre balance og samspil mellem de omtalte vedvarende energiressourcer, da det er en forudsætning for, at kommunens vision om overgang til 100% vedvarende energi kan implementeres.
 • For at etablere et afbalanceret energisystem og for at opretholde energiforsyningssikkerheden fremadrettet, er det vigtigt, at der fortløbende arbejdes på at integrere fornødne energi-oplagringsteknologier ind i det samlede energisystem.
 • Ligeledes er det vigtigt at sikre, at produktionen af vedvarende energi til en hver tid sker på markedsvilkår og på en konkurrencedygtig måde.
 • Produktion af vedvarende energi i 2030 vil kvantitativt svare til 102,7% af kommunens samlede fossile energiforbrug (niveau 2010).
 • Gennemførelse af de omtalte handlingsplaner kræver en anlægsinvestering på 7,5 mia. kr.
 • 97% af kommunens samlede CO2 udledning (niveau 2010) kan blive reduceret i 2030.
 • 54,8% af den fornødne vedvarende energi skal komme fra vindmøller. Dette kan gøre strategiplanen relativ sårbar. Den relativ store andel af vedvarende energi fra vindmøller hænger sammen med, at forkomsten af de øvrige vedvarende energiressourcer, såsom biomasse og solenergi, er begrænsede, både i kommunen som geografi og på landsplan.
 • P.t. findes der ikke konkrete planer for omlægning af vejtransportens fossile energiforbrug (210 GWh/år) til vedvarende energi (privatbelisme og lastbiler). Omlægning af Bybusserne i Frederikshavn Kommune fra dieseldrift til biogasdrift fortrænger fossil energi, svarende til 1,3 GWh/år.